سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/7/4
10:46 عصر

تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته سرطان در کودکان

Title: Impact of education on the knowledge and performance of the protective measures of anticancer drugs in clinical staff.  Authors: Mahdi Shahriari MD1, Fateme Hashemi MS2, Nilufar Pasiar MS3  Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1) Medical School and (2,3) faculty of Nursing and midwiferyعنوان : تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان در پرسنل درمانی  نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری(1) ؛ فاطمه هاشمی (2) و نیلوفر پاسیار(3)  نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ (1) دانشکده پزشکی و (2 و 3 ) دانشکده پرستاری و مامایی

Title: Impact of education on the knowledge and performance of the protective measures of anticancer drugs in clinical staff.

Authors: Mahdi Shahriari MD1, Fateme Hashemi MS2, Nilufar Pasiar MS3

Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1) Medical School and (2,3) faculty of Nursing and midwifery.

 Introduction: The present research in a semi- experimental survey aimed at finding out the impacts of education on the knowledge and performance of the protective measures of anticancer drugs in clinical staff of Shiraz University of Medical Sciences.

Material and methods: The studied units include all working nursing staff (48) in oncology , clinic and CSR wards in pediatric oncology ward; the internal medicine ward and radiotherapy department of  Namazi Hospital; chemotherapy departments in Motahhari Clinic and  Faghihi Hospital; and finally ten laboratory staff .

The data gathering procedure was as follows:

1-A questionnaire for pre and post test consisting of two parts: one for general information in which the demographic information was obtained and the other was concerned with protective measures of anticancer drugs. The second part included 40 questions for nurses and auxiliary nurses 23 for nurse aides and 7 for the laboratory staff.

2-A checklist which also consisted of two parts, the first part studied the use of protective tools (gloves, gown, mask and glasses) when preparing and being in contact with anticancer drugs and the second part studied the use of protective tools (gloves, gown and mask) when confronting the metabolites of the drugs    (In the fluids of the patients" bodies under chemotherapy).

Data gathering was performed through several stages. First the researcher and her assistants went to the research environment everyday and while observing the performance of the subjects in contact with anticancer drugs and the metabolites of the drugs ( In the fluids of patients" bodies under chemotherapy).

Data gathering was performed through several stages. First everyday and while observing the performance of the subjects in contact with anticancer drugs and the metabolites of the drugs ( In the fluids of patients" bodies under chemotherapy), completed  the checklist for all units under study, then the questionnaires containing pre-test items were distributed among the units under study. After collecting the completed questionnaires, the researcher held 7 educational classes on the principles of protective measures against anticancer drugs and their metabolites. The lessons were presented in lectures for two hours and if necessary were extended for half an hour to answer all the questions. Then the questionnaires containing post-test items were completed by each unit and were collected for further analysis. Furthermore, each person was given an illustrated guide booklet. To study the rate of recalling the materials taught in the units under study, the questionnaires containing post-exam items were distributed and collected after one month.

Finally to find out the performance of the subjects on the observance of protective measures, the researcher with three assistants went to the subjects" research environment and completed the checklist when observing the subjects" performance.

Results: The findings revealed that before the education only 69% of the subjects had relatively enough knowledge of the measures (70-100 points out of 100), while immediately and one month after the education almost all the subjects obtained 70-100 points out of 100. (p=0.00001). On the other hand, following the education in comparison with pre-education status, subjects followed the protective measures concerning the anticancer drugs and their metabolites more carefully (p=0.00001).

Conclusion: education has positive impacts on the knowledge and performance of protective measures of handling anticancer drugs in clinical staff of Shiraz University of medical sciences. 

Key words: Education, Clinical staff, chemotherapy, knowledge, performance.

 Title: Impact of education on the knowledge and performance of the protective measures of anticancer drugs in clinical staff.  Authors: Mahdi Shahriari MD1, Fateme Hashemi MS2, Nilufar Pasiar MS3  Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1) Medical School and (2,3) faculty of Nursing and midwiferyعنوان : تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان در پرسنل درمانی  نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری(1) ؛ فاطمه هاشمی (2) و نیلوفر پاسیار(3)  نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ (1) دانشکده پزشکی و (2 و 3 ) دانشکده پرستاری و مامایی

عنوان : تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان در پرسنل درمانی

نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری(1) ؛ فاطمه هاشمی (2) و نیلوفر پاسیار(3)

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ (1) دانشکده پزشکی و (2 و 3 ) دانشکده پرستاری و مامایی

مقدمه: پژوهش حاضر مطالعه ای است نیمه تجربی که به منظور تعیین تأثیر آموزش بر دانش و عملکرد نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت گرفته است. روش انجام کار: واحدهای مورد پژوهش را کلیه پرسنل پرستاری (48 نفر) شاغل در بخش های آنکولوژی ، درمانگاه و تدارکات بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) همچنین بخش داخلی و رادیو تراپی بیمارستان نمازی و اتاق شیمی درمانی درمانگاههای شهید مطهری و بیمارستان شهید فقیهی و 10 نفر پرسنل آزمایشگاه بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) تشکیل دادند.

ابزارگردآوری داده ها شامل موارد زیر بود:

1-    فرم پرسشنامه جهت انجام پیش آزمون که شامل دو بخش اصلی اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به دانش نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان بود که در بخش اطلاعات عمومی ویژگیهای جمعیت شناسی و در بخش اطلاعات مربوط به دانش نکات حفاظتی داروهای نامبرده تعداد 40 سئوال در پرسشنامه ویژه پرستاران و بهیاران، تعداد 23 سئوال در پرسشنامه ویژه کمک بهیاران وتعداد 7 سئوال در پرسشنامه ویژه پرسنل آزمایشگاه تنظیم شده بود.

2-    فرم صورت بازبینی که مشتمل بر دو بخش بود. بخش اول استفاده از وسایل حفاظتی ( دستکش ، گان ، ماسک و عینک محافظ) در زمان آماده سازی و تماس با داروهای ضد سرطان و بخش دوم استفاده از وسایل حفاظتی( دستکش ، گان و ماسک ) در وقت مواجهه با متابولیتهای این داروها ( مایعات بدن بیماران تحت شیمی درمانی ) را مورد بررسی قرار می داد.

گرد آوری داده ها طی چند مرحله صورت گرفت . بدین صورت که در ابتدا پژوهشگر و کمک پژوهشگران روزانه به محیط پژوهش مراجعه کرده و ضمن مشاهده عملکرد جامعه مورد پژوهش در موقع تماس با داروهای ضدسرطان و متابولیتهای این داروها ( در مایعات بدن بیماران تحت شیمی درمانی )، فرم صورت بازبینی را برای کلیه واحدهای مورد پژوهش تکمیل نمودند. سپس برگه های پرسشنامه حاوی سئوالات پیش آزمون بین کلیه واحدهای مورد پژوهش توزیع شد و پس از جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده ، پژوهشگر اقدام به برگزاری 7 کلاس آموزش تئوری در مورد اصول راهنمای حفاظتی داورهای ضد سرطان و متابولیتهای این دارو نمود. در این کلاسها ارائه مطلب به صورت سخنرانی و بحث ، و مدت زمان منظور شده دو ساعت بود که در صورت درخواست پرسنل ، جلسه نیم ساعته به هر کلاس اضافه می شد تا به سئوالات آنها پاسخ داده شود. سپس پرسشنامه حاوی سئوالات پس ازآزمون بین واحدهای شرکت کننده در کلاس توزیع و پس از تکمیل ، توسط پژوهشگر جمع آوری گردیدند. همچنین به هریک از افراد ، یک کتابچه آموزشی همراه با تصاویر مربوطه داده شد. به منظور بررسی میزان به خاطرسپاری مواد آموزشی در واحدهای مورد پژوهش، پرسشنامه حاوی سئوالات پس ازآزمون مجددا" یکماه پس از آزموش بین آنها توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شدند.

در مرحله پایانی جهت بررسی عملکرد جامعه مورد پژوهش در مورد رعایت نکات حفاظتی داروهای مذکور، پژوهشگر همراه با کمک پژوهشگران ( 3 نفر) پس از پایان کلاسهای آموزشی ، روزانه به محیط پژوهش مراجعه کرده و ضمن مشاهده عملکرد واحدهای مورد پژوهش اقدام به تکمیل فرم صورت بازبینی نمودند.

نتایج : پیش از آموزش میزان دانش گروه مورد مطالعه به این ترتیب بود که 69 درصد از واحدهای مورد پژوهش نمره سطح خوب (100-70) را از کل نمره دانش (100) کسب نمودند، در حالیکه بلافاصله و یکماه پس از آموزش اکثر افراد از نمره دانش بیشتری برخوردار شدند (p=0/00001) بعلاوه پس از آموزش رفتار صحیح بیشتری در مقایسه با قبل از آموزش در رابطه با رعایت نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان و متابولیتهای آنها در گروه مورد بررسی مشاهده گردید (p=0/00001) .

نتیجه گیری: باتوجه به یافته های پژوهش حاضرو نتایج آزمونهای آماری فرضیه این پژوهش که عبارت بود از اثر مثبت آموزش بردانش و عملکرد نکات حفاظتی داروهای ضد سرطان در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مورد تأئید قرارگرفت وتوصیه میشود برای همه پرسنلی که به نحوی با این داروها سروکار دارند این دوره آموزشی برگزار شود .