سفارش تبلیغ
صبا ویژن

90/7/4
10:45 عصر

مقایسه آماده سازی روانی با استفاده از کرم بیحسی موضعی املا

بدست دکتر مهدی شهریاری در دسته

Title: Comparison of psychiatric preparation and application of EMLA Cream before procedures in pediatric oncology ward. Authors: Mahdi Shahriari MD1, Farkhonde Sharif PhD2, Mitra Soltanian MS3. Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1)School of Medicine,(2,3) Faculty of Nursing and midwiferyعنوان: مقایسه آماده سازی روانی با استفاده از کرم بیحسی موضعی املا قبل از اقدامات دردناک پزشکی در بخش آنکولوژی اطفال نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری (1) ؛ دکتر فرخنده شریف (2) ؛ میترا سلطانیان (3) نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ؛ (1) دانشکده پزشکی و ( 2 و 3) دانشکده پرستاری و مامایی

Title: Comparison of psychiatric preparation and application of EMLA Cream before procedures in pediatric oncology ward.

Authors: Mahdi Shahriari MD1, Farkhonde Sharif PhD2, Mitra Soltanian MS3.

Address: Shiraz  University of Medical Sciences, (1)School of  Medicine,(2,3) Faculty of Nursing and midwifery.

Introduction: Intravenous canulation for therapeutic purposes is a very distressing experience for a considerable number of children. Therefore prevention or reduction of the pain will improve the child comfort and staff satisfaction. For this reason an experimental study was conducted to compare the impact of preparation and application of EMLA ointment on behavioral reactions of children during intravenous canulation.


Patients and methods: The samples consisted of 72 children aged 6-12 years, who were admitted to pediatric oncology ward at Namazi hospital. All the participants had the first venopuncture according to the routine procedure in the ward; and at the same time demographic information and behavioral reactions were recorded. The samples were randomly assigned to two groups. For the second venopuncture one group had preparation, the other group had EMLA ointment. An independent observer, who was blind to group assignment, recorded the behavioral reactions in two groups.

Results: the mean score of crying, facial expression and verbal statements of both groups was significantly reduced after preparation and EMLA ointment application than the first venopuncture (P<0.05). Body gesture, touch & legs movement in the prepared group was reduced, but the difference was not significant. However the above characters showed a significant reduction in the group who received EMLA Cream.

Conclusion: the use of EMLA ointment and preparation  have different impacts on behavioral reactions of children during intravenous canulation and EMLA Cream is more effective than preparation.

Key words: Intravenous Canulation, Psychiatric preparation, EMLA Cream, pediatric oncology Ward.

  Title: Comparison of psychiatric preparation and application of EMLA Cream before procedures in pediatric oncology ward. Authors: Mahdi Shahriari MD1, Farkhonde Sharif PhD2, Mitra Soltanian MS3. Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1)School of Medicine,(2,3) Faculty of Nursing and midwiferyعنوان: مقایسه آماده سازی روانی با استفاده از کرم بیحسی موضعی املا قبل از اقدامات دردناک پزشکی در بخش آنکولوژی اطفال نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری (1) ؛ دکتر فرخنده شریف (2) ؛ میترا سلطانیان (3) نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ؛ (1) دانشکده پزشکی و ( 2 و 3) دانشکده پرستاری و مامایی Title: Comparison of psychiatric preparation and application of EMLA Cream before procedures in pediatric oncology ward. Authors: Mahdi Shahriari MD1, Farkhonde Sharif PhD2, Mitra Soltanian MS3. Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1)School of Medicine,(2,3) Faculty of Nursing and midwiferyعنوان: مقایسه آماده سازی روانی با استفاده از کرم بیحسی موضعی املا قبل از اقدامات دردناک پزشکی در بخش آنکولوژی اطفال نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری (1) ؛ دکتر فرخنده شریف (2) ؛ میترا سلطانیان (3) نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ؛ (1) دانشکده پزشکی و ( 2 و 3) دانشکده پرستاری و مامایی Title: Comparison of psychiatric preparation and application of EMLA Cream before procedures in pediatric oncology ward. Authors: Mahdi Shahriari MD1, Farkhonde Sharif PhD2, Mitra Soltanian MS3. Address: Shiraz University of Medical Sciences, (1)School of Medicine,(2,3) Faculty of Nursing and midwiferyعنوان: مقایسه آماده سازی روانی با استفاده از کرم بیحسی موضعی املا قبل از اقدامات دردناک پزشکی در بخش آنکولوژی اطفال نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری (1) ؛ دکتر فرخنده شریف (2) ؛ میترا سلطانیان (3) نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ؛ (1) دانشکده پزشکی و ( 2 و 3) دانشکده پرستاری و مامایی

<** ادامه مطلب... **>

عنوان: مقایسه آماده سازی روانی با استفاده از کرم بیحسی موضعی املا قبل از اقدامات دردناک پزشکی در بخش آنکولوژی اطفال

نویسندگان: دکتر مهدی شهریاری (1) ؛ دکتر فرخنده شریف (2) ؛ میترا سلطانیان (3)

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز ؛ (1) دانشکده پزشکی و ( 2 و 3) دانشکده پرستاری و مامایی

مقدمه: تزریق وریدی به منظور درمان ، تجربه ناراحت کننده ای برای اغلب کودکان می باشد. بنابراین پیشگیری یا کاهش درد کودک راحتی وی و رضایت خاطر پرسنل را بدنبال خواهد داشت . به این دلیل یک مطالعه تجربی به منظور مقایسه تاثیر آماده سازی و بکارگیری پماد املا برواکنش های رفتاری کودکان حین تزریق وریدی صورت پذیرفت .

روش کار:نمونه ها شامل : 72 کودک 12-6 ساله بستری در بخش سرطان شناسی کودکان بیمارستان نمازی بودند.

اولین تزریق وریدی برای تمام شرکت کننده ها براساس روش متداول در بخش انجام گرفت . در همان زمان اطلاعات جمعیت شناختی و واکنشهای رفتاری ثبت گردیدند. سپس نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. برای دومین تزریق وریدی یک گروه آماده سازی و گروه دیگر پماد املا دریافت نمودند و یک فرد مشاهده گر که از وضعیت گروه ها اطلاعی نداشت واکنش های رفتاری هردو گروه را ثبت نمود.

نتایج : نمره میانگین گریه ، سیمای ظاهری و عبارات کلامی هر دو گروه کاهش معنی داری را بعد از آماده سازی و به کارگیری پماد املا نسبت به تزریق وریدی اول نشان دادند     (P<0.05)     . وضعیت بدنی ، لمس و حرکات پاها در گروه آماده سازی کاهش یافته بودند اما تفاوت معنی دار نبود. در حالی که واکنشهای فوق در گروهی که پماد املا را دریافت نموده بودند کاهش معنی داری داشتند.

نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که پماد و آماده سازی اثرات متفاوتی را بر روی واکنش های رفتاری کودکان طی تزریق وریدی دارند و پماد املا موثرتر از آماده سازی می باشد.

کلمات کلیدی: اقدامات دردناک پزشکی ؛ آماده سازی روانی ؛ کرم املا ؛ بخش آنکولوژی اطفال